Head
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒>>>

ผู้บังคับกองพัน

HH1

พ.อ.เกียรติพงศ์ โกสุมาศ

Ordเกี่ยวกับ พัน.สพ.กระสุน 22


สำนักงานผู้บังคับบัญชา
การก่อตั้งหน่วย

กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ก่อกำเนิดจากกองร้อยสรรพาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่ ๕ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ ณ บ้านซับม่วง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระยะแรกหน่วย ได้ขึ้นการบังคับบัญชากับ กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมสรรพาวุธทหารบก ได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับแผนกที่ ๕ กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก พ.ศ.๒๕๑๑ กองทัพบก ได้จัดตั้ง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ และได้โอน กองร้อยสรรพาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่ ๕
มาขึ้นการบังคับบัญชา กับ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗ กองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๙๗/๒๗ ลง ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่องการปรับการจัดหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นแบบพันธกิจ กองร้อยสรรพาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่ ๕ จึงแปรสภาพเป็น กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒

ที่ตั้งหน่วย

กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ ถนนราชสีมา - ปักธงชัย ต.ไชยมงคล อ.เมือง จว.นครราชสีมา

 
 
ปฏิทินวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website counter
 
 
© : กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
Webmaster : Webmaster@hotmail.com